1. Gespreid examensysteem voor reguliere studenten.
Het programma is over drie jaar verdeeld. De opleiding kan
echter over meerdere jaren gespreid worden, wat de studielast
kan verlichten. Om te worden toegelaten tot de deliberatie als
regulier student moet men minstens één onverdeeld studiepakket
van vijf basisvakken hebben afgelegd, en/of minstens
vijf keuzevakken. Het resultaat van deze examens kan worden
overgedragen naar een volgend jaar.

2. Examenregeling voor vrije cursisten
Vrije cursisten kunnen per jaar over maximum vijf vrij gekozen
vakken examen afleggen, mits ze hiervoor zijn ingeschreven.
Indien geslaagd krijgen ze een attest. Examenresultaten kunnen
in een later academiejaar worden overgedragen naar een
reguliere inschrijving als voor het desbetreffende vak het
behaalde resultaat minstens 60% bedraagt.

3. Deliberatie
De docent bepaalt in overleg met de studenten de data waarop
examens worden afgelegd. Nakomende examens kunnen ten
laatste op de dag van de deliberatie worden afgelegd. Om
toegelaten te worden tot de deliberatie dient de student in de
loop van het derde trimester aan de secretaris van de examenjury
een ingevuld examenblad te bezorgen met de vakken die
hij/zij wenst af te leggen.

4. Gegradueerde in de Kunstgeschiedenis
Het eerste graduaat wordt behaald na het slagen in twee
onverdeelde vakkengroepen, het tweede graduaat na het
slagen in twee andere onverdeelde pakketten, het derde
graduaat na slagen in de twee resterende onverdeelde
vakkengroepen. Dit laatste leidt uiteindelijk tot het behalen van
het getuigschrift van gegradueerde in de Kunstgeschiedenis
nadat men een scriptie met goed gevolg heeft voorgelegd.